Αθήνα, 19.05.2022

Αρ. Πρωτ.: 014

 

ΠΡΟΣ : κ. Δημήτριο Σταθάκη, Πρόεδρο του ΔΣ του Ελληνικού Κτηματολογίου

ΚΟΙΝ. : κ. Στέφανο Κοτσώλη, Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Κτηματολογίου

 

ΘΕΜΑ : Αποκλεισμός Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών από τα στοιχεία Κτηματογράφησης

 

Αξιότιμε Πρόεδρε,

η δημοσιοποίηση των εκθέσεων του Γραφείου Κτηματογράφησης για τις αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων των ακινήτων στα πλαίσια των διαδικασιών του άρθρου 6α του ν.2308/95, διενεργείται πλέον μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ktimatologio.gov.gr (με κωδικούς taxisnet), σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των τεκμηριωμένων απόψεων πριν ξεκινήσει το έργο της η Επιτροπή Εξέτασης Υποθέσεων.

Ενώ στην επίσημη ανακοίνωση του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο (https://www.ktimatologio.gr/el/node/20208) αναφέρεται ότι οι μηχανικοί των αιτούντων και των θιγομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις εκθέσεις και στα τυχόν συνημμένα που αναρτώνται στο ktimatologio.gov.gr (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο ΤΕΕ), στην πράξη διαπιστώσαμε ότι η πρόσβαση των Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών επιτρέπεται μόνο στα Τοπογραφικά Διαγράμματα. Σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις, για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται με τις προδιαγραφές των μελετών, η πρόσβαση σε αρκετά τοπογραφικά διαγράμματα δεν θα είναι εφικτή.

Προκειμένου να ελεγχθεί και υλοποιηθεί γεωμετρικά ένα γεωτεμάχιο είναι απαραίτητο να συνδυαστούν τα περιγραφικά στοιχεία του τίτλου κτήσης με τα πιθανά τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν αυτόν.

Το θέμα αυτό έχει αντιμετωπιστεί με την ΚΥΑ υπ’ αριθμόν 11206 ΕΞ 2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β1539/15-10-2021 με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου πιλοτικής λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, των όρων και των δικαιούμενων προσώπων για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία κατά την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2664/1998».

Στο άρθρο 1 ορίζεται:

Καθορισμός κτηματολογικών στοιχείων για τα οποία ασκείται το δικαίωμα πρόσβασης και έρευνας

Τα κτηματολογικά στοιχεία κατά την έννοια του άρθρου 21 του ν. 2664/1998, για τα οποία ασκείται το δικαίωμα πρόσβασης και έρευνας, όπως ρυθμίζεται στα επόμενα άρθρα, είναι τα περιεχόμενα στην περιγραφική και χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου στοιχεία ακινήτων, εγγραπτέων δικαιωμάτων και δικαιούχων, κυριότητας και διαχείρισης του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 10887/2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β’ 416) και την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018, η δε τήρησή τους διέπεται από την αρχή της δημοσιότητας κατά το άρθρο 2 του ν. 2664/1998. Η ρύθμιση αφορά και στα αντίστοιχα αρχεία τίτλων και διαγραμμάτων, το αρχείο κτηματογράφησης, καθώς και κάθε άλλο αρχείο που συγκροτείται και τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου με σχετικό περιεχόμενο.

Στο Άρθρο 2 καθορίζονται οι έχοντες δικαίωμα πρόσβασης:

Πρόσωπα δικαιούμενα για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία

5. Οι μηχανικοί, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όταν πρόκειται:

α) για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και έρευνας που προσαρτώνται κατά την κείμενη νομοθεσία σε εγγραπτέες πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών πράξεων, και για την επεξεργασία των συνυποβαλλόμενων κτηματογραφικών διαγραμμάτων επί αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων που επιφέρουν γεωμετρικές μεταβολές ή αιτήσεων για τη διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών με αντίστοιχες μεταβολές κατά τις διατάξεις του ν. 2664/1998 κατά τις διατάξεις του ν. 4409/2016 (Α’ 136) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40, καθώς και της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΝΕΠ/27623/1752/2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2216), που εξεδόθη κατά την ίδια εξουσιοδοτική διάταξη, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/4721266/6888/19.7.2018 ίδια απόφαση (Β’ 3017).

Ο αποκλεισμός των Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από τα στοιχεία της Κτηματογράφησης, πέραν του γεγονότος ότι τους αποκόπτει από τις διαδικασίες Κτηματογράφησης, που είναι βασικό επιστημονικό τους πεδίο, σε βάρος της ποιότητας της Κτηματογράφησης, δεν είναι και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία την οποία σας καλούμε να εφαρμόσετε στις ψηφιακές διαδικασίες του άρθρου 6α του ν. 2308/95.

 

Για το Δ.Σ.  

 

 

Ο Πρόεδρος  

Μιχάλης Καλογιαννάκης 

 

 

 

Η Γενική Γραμματέας 

Διονυσία Φουντά 

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top