Από τις Διευθύνσεις Δασών Ηλείας, Καβάλας, Μεσσηνίας και Πιερίας ανακοινώθηκε ότι αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx), οι δασικοί  χάρτες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α’).

Για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., μέσω της οποίας, και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 23-1-2017 και λήγει την 23-3-2017.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες την αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 12-4-2017.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ.

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ
∆ΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 151176/60


Ταχ. ∆/νση : Τέρµα Αλκµάνος, 115 28 Αθήνα

Πληροφορίες : Μ.Βλάχου, Σ. Τσιλίκουνας

Τηλέφωνο, Τ/Ο : 2107489206, 2102128066
Ηλ.Ταχυδροµείο : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός Αναρτήσεων ∆ασικών Χαρτών.


ΣΧΕΤ.: α. Άρθρο 13 παρ. 8 και άρθρο 14 ν. 3889/2010.
β. Η 145189/2264/04.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωσή τους.» (ΦΕΚ 3407Β΄).
γ. Η 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Καθορισµός θεµάτων σχετικών µε την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει.» (ΦΕΚ 3532Β΄).
δ. Η 143792/1794/03.08.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών και περιεχόµενο τής ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής αντιρρήσεων.» (ΦΕΚ 2750Β΄).
ε. Η 147797/2746/30.11.2016 Κ.Υ.Α. «Καθορισµός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων τής παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά τού περιεχοµένου αναρτηµένου δασικού χάρτη.» (ΦΕΚ 3985Β΄).
στ. Το 151171/4/03.01.2017 Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Περιοχές άρθρου 23 παρ. 2α΄ και 2β΄ ν. 3889/2010.»

Κατόπιν τής συνεργασίας µας µε τις υπηρεσίες σας και την ΕΚΧΑ Α.Ε., για την εφαρµογή και υλοποίηση τής ανωτέρω β΄ σχετικής απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ., καθώς και µε δεδοµένη την ανάγκη συντονισµένης και κλιµακούµενης τής διαδικασίας τών αναρτήσεων τών δασικών χαρτών, καταρτίστηκε σχετικό πρόγραµµα, που έχει ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ


13/01/2017 Παρασκευή Ηλείας Μεσσηνίας Πιερίας Καβάλας
20/01/2017 Παρασκευή Εύβοιας Κοζάνης Ηρακλείου Έβρου Πέλλας Φθιώτιδας
27/01/2017 Παρασκευή Αχαϊας Θεσσαλονίκης Αργολίδας Αθηνών Ροδόπης ∆ράµας Πρέβεζας Φλώρινας
03/02/2017 Παρασκευή Αρκαδίας Λέσβου ∆ωδεκανήσου Σάµου Λακωνίας Λάρισας Κυκλάδων Χίου
10/02/2017 Παρασκευή Κέρκυρας Ιωαννίνων ∆υτ. Αττικής Αν. Αττικής Μαγνησίας Χαλκιδικής Ξάνθης

Επισηµαίνουµε ότι ο θεωρηµένος δασικός χάρτης συνοδευόµενος από τον ‘’ιστορικό ορθοφωτοχάρτη’’ θα αποστέλλεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε., οπωσδήποτε µία (1) τουλάχιστον εβδοµάδα πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία ανάρτησης. Ταυτόχρονα, τα ανωτέρω θα αποστέλλονται και στο Τµήµα ∆ασολογίου, Απογραφής & Θεµατικής Υποστήριξης ∆ικαιωµάτων ∆ηµοσίου τής ∆/νσης ∆ασικών Έργων & Υποδοµών τής υπηρεσίας µας. Κατ’ εξαίρεση για τις ∆/νσεις ∆ασών που είναι προγραµµατισµένες να εκτελέσουν τις αναρτήσεις των οικείων δασικών χαρτών την 13η Ιανουαρίου 2017 δεν οφείλεται η τήρηση τής ανωτέρω προθεσµίας, εφόσον έχουν, ήδη, αποστείλει τα θεωρηµένα και λοιπά στοιχεία των προς ανάρτηση δασικών χαρτών.


Η απόφαση τής ανάρτησης τού δασικού χάρτη, διαµορφούµενου τού υποδείγµατος ανάλογα και σύµφωνα µε το παραπάνω στ΄ σχετικό, θα γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, άµεσα εντός τής ηµέρας έκδοσής της, οµοίως ανωτέρω, στην ΕΚΧΑ Α.Ε. και στην υπηρεσία µας. Επιπλέον, να δίδεται ιδιαίτερη µέριµνα για την τήρηση των προβλεποµένων στην απόφαση (παράγραφος 2.2 γ΄ σχετικού) για την ευρύτατη δηµοσιοποίηση τής ανάρτησης και τής προθεσµίας υποβολής των αντιρρήσεων. Στα πλαίσια αυτά, η ανωτέρω απόφαση να γνωστοποιείται, αµελλητί, και στους όµορους Ο.Τ.Α. των περιοχών ανάρτησης των δασικών χαρτών. Σηµειώνεται, επίσης, ότι η χωρική αρµοδιότητα των συνιστούµενων ΣΥΑ∆Χ, εφόσον αυτά είναι περισσότερα τού ενός, επεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή ανάρτησης τού δασικού χάρτη για το καθένα από αυτά.


Τέλος, µε τη λήψη τού παρόντος να προβείτε στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες και πράξεις για την υλοποίηση των αναρτήσεων, απαρέγκλιτα, εντός των τασσόµενων ηµεροµηνιών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Κων. ∆ηµόπουλος

Προγραμματισμός Αναρτησεων Δασικών Χαρτών

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: Φ. 10043/ οικ.58770/ 1442/ 2016 Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

(Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ)


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) ο Νόμος 4442/2016, «Νέο πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», που αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ήδη ισχύει.


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατά τη συνεδρίασή της 16 Νοεμβρίου του 2016 (αρ. Συνεδρίασης Νο 424), σε συνέχεια αιτημάτων - εισηγήσεων του Προέδρου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ. Κωνσταντίνου Μακέδου, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες αποφάσεις της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποφάσισε:

  • την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Β΄ Εξαμήνου 2016 των ελεύθερων επαγγελματιών μέχρι και τις 30/12/2016 άνευ προσαυξήσεων, εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υποχρέων.
  • τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι και τις 30.11.2016 των ελεύθερων επαγγελματιών, που ήταν ασφαλιστικά ενήμεροι μέχρι και τις 31.10.2016 και δεν έχουν πληρώσει το Α’ Εξάμηνο του 2016,  λόγω του ότι το αίτημα της παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α’ εξαμήνου του 2016 για ένα μήνα, και συγκεκριμένα μέχρι και τις 30.11.2016, μεταβιβάστηκε στην αρμόδια υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ε. Αχτσιόγλου, και είμαστε σε αναμονή της αποδοχής του.
  • την προσαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης του Ε.Τ.Α.Α., ώστε ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών για τις εκπρόθεσμες οφειλές των ασφαλισμένων μας για το Α’ Εξάμηνο του 2016 - συμπεριλαμβανομένων και των αναδρομικών εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ να υπολογίζονται από την ημερομηνία λήξης της πληρωμής τους, και συγκεκριμένα - από την 1.11.2016, εφόσον τελικά δεν γίνει αποδεχτό το αίτημα της παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α’ εξαμήνου του 2016 για ένα μήνα, και συγκεκριμένα μέχρι και τις 30.11.2016.

 

Απόφαση ΕΤΑΑ για παράταση προθεσμίας πληρωμής ασφ. εισφορών Α 2016 προς το Υπουργείο Εργασίας

Το ΔΣ του ΕΤΑΑ, σε συνέχεια του αιτήματος του Προέδρου του ΤΕΕ και της σχετικής απόφασης της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ, για παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Ά εξαμήνου του 2016 των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών για ένα μήνα και συγκεκριμένα μέχρι και τις 30.11.2016, αποφάσισε να μεταβιβάσει την συγκεκριμένη απόφαση στον αρμόδιο υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ, προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα των χιλιάδων συναδέλφων μηχανικών.

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top