ΠΡΟΣ:

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πίνακας Αποδεκτών

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Τηλέφ.: 210 6551752

ΚΟΙΝ.:

Φ.: 000.4/5/12124

Σ.: 2124

Χολαργός, 28 Σεπ 22

 

ΘΕΜΑ:          Πρόσληψη Αξιωματικών Προέλευσης Έφεδροι Εξ’ Εφέδρων και κατ’ Απονομή ειδίκευσης Τοπογράφου προς όφελος της ΥΥ

  1. Σας ενημερώνουμε ότι τη Υπηρεσία μας προκηρύσσει έξι (6) θέσεις Αξιωματικών γνωστικού αντικειμένου Τοπογράφου, προερχόμενων από τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής Προκήρυξης, της οποίας θα είστε αποδέκτες.
  1. Οι επιτυχόντες θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό ως προέλευσης Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή, ως Αξιωματικοί Σωμάτων με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου με τα ίδια υπηρεσιακά και οικονομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους μονίμους συναδέλφους τους, χωρίς υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα.
  1. Κατά την υπηρεσία τους θα αξιοποιούνται προς όφελος της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, όπου εκτός των άλλων θα συμμετάσχουν σε αποστολές συλλογής δεδομένων πεδίου, είτε με πλοία του ΠΝ, είτε με αυτόνομα συνεργεία. Επιπλέον θα συμμετάσχουν σε όλη τη διαδικασία παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου προϊόντων της ΥΥ.
  1. Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών ευδόκιμης υπηρεσίας από την απονομή του βαθμού του Ανθυποπλοιάρχου, θα έχουν δικαίωμα να μονιμοποιηθούν, με το βαθμό που φέρουν, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.
  1. Μετά τη μονιμοποίηση τους, εξομοιώνονται πλήρως με τους αντίστοιχους μόνιμους εν ενεργεία Αξιωματικούς του ΠΝ της ειδικότητάς τους, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και εντάσσονται στην επετηρίδα του ΠΝ στην αντίστοιχη ειδικότητα.
  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες και άνδρες με ελληνική ιθαγένεια που δεν έχουν υπερβεί τα τριάντα τρία (33) έτη. Οι άνδρες θα πρέπεινα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.
  1. Η σχετική Προκήρυξη πρόκειται να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και την ιστοσελίδα του ΠΝ hellenicnavy.gr εντός των επομένων ημερών.
  1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ, στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Περεταίρω πληροφορίες/ διευκρινήσεις θα παρέχονται στα τηλέφωνα : 210-6551752, 210-6551824 εργάσιμες ημέρες από00 έως 13.00.
  1. Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων από τα μέλη σας.

 

  1. Χειριστής θέματος,  Αντιπλοίαρχος  (Ο)  Ανδρέας  Μιχόπουλος  ΠΝ, Επιτελής ΥΥ, τηλ.: 210

 

Πλοίαρχος Δημήτριος Ευσταθίου ΠΝ

Διοικητής

  

Ακριβές Αντίγραφο

 ΜΠΥ Α’ ΔΕ ΔΙΟΙΚ – ΓΡΑΜ  Αναστασία Κοίλια Τμηματάρχης Γραμματείας ΥΥ

 

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top