Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο: «Παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 14, ν. 4821/2021, για τη λειτουργία του Κτηματολογίου»

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,

έχοντας υπόψη:

α) τo άρθρο 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 1486/1984 και τροποποιήθηκε από την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93,

β) το άρθρο 50 του Ν. 1947/1991 και

γ) το άρθρο 66 του Ν. 4042/2012,

 

προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας που θα απαρτίζεται από είκοσι τρεις (23) Διπλωματούχους Αγρονόμους & Τοπογράφους Μηχανικούς, με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 14, ν. 4821/2021, για τη λειτουργία του Κτηματολογίου».

 

 

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι:

  1. Εργασίες για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου:

1.1 Υποστήριξη μηχανικών στην ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων και διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στον Υποδοχέα διαγραμμάτων του Κτηματολογίου.

1.2 Εργασίες ελέγχου και αποκατάστασης γεωμετρικών αστοχιών που εντοπίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα.

1.3 Διαχείριση αιτημάτων επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων στα κτηματολογικά διαγράμματα και υποστήριξη της διαδικασίας.

1.4 Έλεγχος/επεξεργασία αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων με χωρική μεταβολή.

1.5 Έλεγχος/επεξεργασία αιτήσεων διόρθωσης ορίων.

1.6 Υποστήριξη των φορέων στην μετάπτωση των στοιχείων των διοικητικών πράξεων σε μορφή συμβατή με την κτηματολογική βάση, βάσει Τεχνικών Προδιαγραφών και έλεγχος των παραπάνω παραδοτέων προκειμένου να γίνει η καταχώριση της Διοικητικής Πράξης στην κτηματολογική βάση.

1.7 Άλλες τεχνικές εργασίες για την κάλυψη των αναγκών του «Ελληνικό Κτηματολόγιο» («Ε.Κ.»), όπως υποστήριξη στη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Οδηγιών κ.α.

 

  1. Διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις συμβάσεις των μελετών κτηματογράφησης:

2.1 Έλεγχος των κτηματολογικών στοιχείων της κτηματογράφησης κατά την εξέλιξη των μελετών.

2.2 Έλεγχος της ορθής εισαγωγής των στοιχείων των Διοικητικών Πράξεων στην χωρική και περιγραφική βάση των μελετών κτηματογράφησης.

2.3 Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των εργασιών κτηματογράφησης.

2.4 Έλεγχος λοιπών μελετών που αναλαμβάνει το «Ε.Κ.» με φύση παρόμοια των μελετών κτηματογράφησης.

2.5 Τεχνική υποστήριξη, επεξεργασία και έλεγχος εφαρμογών και κάθε είδους απαιτούμενος έλεγχος και υποστήριξη στο πλαίσιο παρακολούθησης των μελετών.

2.6 Άλλες τεχνικές εργασίες για την κάλυψη των αναγκών του «Ε.Κ.», όπως υποστήριξη στην κωδικοποίηση και σύνταξη Οδηγιών, διαδικασιών κλπ.

 

Τόπος απασχόλησης: Τα Μέλη της ομάδας Εργασίας θα υλοποιήσουν το αντικείμενό της στα Γραφεία της Κεντρικής υπηρεσίας του «Ε.Κ.» στον Χολαργό Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Χρόνος απασχόλησης: Η διάρκεια της Ομάδας Εργασίας θα είναι δεκαοκτώ μήνες (18) με δυνατότητα παράτασης και το έργο της θα είναι αμειβόμενο.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

  1. Δίπλωμα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
  2. Εμπειρία, τουλάχιστον 5 ετών, συναφής με:
  • εργασίες ενημέρωσης των κτηματολογικών διαγραμμάτων και εμπειρία σε εφαρμογές G.I.S. και CAD. ή/και
  • εργασίες διενέργειας ελέγχων και τεχνικής υποστήριξης σε μελέτες κτηματογράφησης και γνώση G.I.S. και CAD.

 

Επιθυμητά Προσόντα:  Γνώση σε βάσεις δεδομένων και προγραμματισμού.

 

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, η οποία θα αποφασίσει κατόπιν εισήγησης του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων.

Οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ομάδα Εργασίας, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως και 03/05/2022.

    ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 3291 252-286-442, τις εργάσιμες ημέρες, από 10:00 έως 17:00.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στον ιστότοπο του ΤΕΕ, www.web.tee.gr και στον ιστότοπο του «Ε.Κ.», www.ktimatologio.gr.

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top