ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Αθήνα,      5 - 8 - 2016

 Αρ.. Πρωτ.   83835

  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων.

 


 

1.  Στελέχωση Μητρώου Ελεγκτών – Σκοπός

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την εξυπηρέτηση της παρακολούθησης και ελέγχου  των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις  διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση, με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα, προκειμένου να στελεχωθεί το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), η η σύσταση του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 11 του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011

«Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (Α΄83), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 1 του Π.Δ. 158/2013 (Α΄250) και αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 αυτού με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του νόμου 4399/2016 (Α΄ 117).

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4399/2016 το ΕΜΠΕ αξιοποιείται και για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στα καθεστώτα του νόμου αυτού.

Η πρόσκληση για την υποβολή αίτησης αφορά και τα στελέχη του αντίστοιχου Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών που συστήθηκε και λειτούργησε στο πλαίσιο του προγενέστερου αναπτυξιακού νόμου 3908/2011.

 

Το ΕΜΠΕ αποτελεί θεσμικό όργανο για την αποτελεσματική και αξιόπιστη παρακολούθηση και έλεγχο των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων και λειτουργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται στους προγενέστερους αλλά και στο νέο αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 «Θεσμικό

 

πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων περιφερειακών ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

 

Από το ανωτέρω Μητρώο επιλέγονται ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχων επενδυτικών σχεδίων όλων των κατηγοριών επενδύσεων (καθεστώτα ενισχύσεων) του Νόμου 4399/2016, καθώς και των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, και είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες εφαρμογής αυτού.

 

Η διαχείριση του ΕΜΠΕ εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών, η οποία συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4399/2016, και υποστηρίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

 

 

2.  Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα προσόντα εγγραφής στο ΕΜΠΕ

 

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι:

 • Είναι ηλικίας µέχρι 67 ετών.
 • Είναι ενεργά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ ή ενεργά μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, εφ’ όσον η επαγγελματική τους ειδικότητα το απαιτεί.
 • ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση ούτε υπάρχει εις βάρος τους εκκρεµοδικία για το αδίκηµα της κλοπής ή της υπεξαίρεσης ή απάτης ή εκβίασης ή πλαστογραφίας ή ψευδορκίας ή δωροδοκίας ούτε έχουν καταδικαστεί ή εκκρεµεί δίωξη για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος. Πρόσθετη προϋπόθεση αποτελεί η µη επιβολή πειθαρχικής ποινής καθώς και η µη έναρξη διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης για σοβαρό παράπτωµα (όπως ενδεικτικά η παράβαση καθήκοντος, η παράβαση της υποχρέωσης εχεµύθειας, η δωροδοκία, κλπ).
 • Δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, όπως θα τεκμηριώνεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το ΟΕΕ ή το ΤΕΕ.
 • Είναι κάτοχοι       πτυχίου      τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  (Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι)  του  εσωτερικού  ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής σε αντικείμενο:
  • οικονομικής κατεύθυνσης (όπως οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων και συναφή) ή
  • τεχνολογικής κατεύθυνσης.
  • Θετικής Κατεύθυνσης ( Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Πληροφορικοί κλπ)
 • Έχουν ικανότητα χειρισμού Η/Υ (εφαρμογές word - excel και εφαρμογές διαδικτύου κλπ).
 • Σε περίπτωση πολιτών  κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (πλην  της  Ελλάδας  και Κύπρου) θα πρέπει να αποδεικνύεται η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

 

3.  Έργο των Ελεγκτών

 

 

Έργο των ελεγκτών του ΕΜΠΕ είναι ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους αναπτυξιακούς νόµους και ειδικότερα η πιστοποίηση του υλοποιηθέντος φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, καθώς και η διαπίστωση της συµµόρφωσης του φορέα της εκάστοτε επένδυσης προς  τις διατάξεις  του νόµου και της ορθής  εκπλήρωσης εκ  µέρους του των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης υπαγωγής.

Οι παραπάνω έλεγχοι διενεργούνται από Όργανα Ελέγχου τα οποία ορίζονται µε απόφαση της

∆ιοίκησης. Ο χρόνος και τρόπος συγκρότησης των Οργάνων Ελέγχου Επενδύσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων, τις αρμοδιότητες,τη σύνθεση των οργάνων, το αντικείμενο και τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων κ.λπ. καθορίζονται με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Οι ελεγκτές οφείλουν να γνωρίζουν το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής των αναπτυξιακών νόμων και να τηρούν τα προβλεπόµενα στον συναφή Οδηγό ∆εοντολογίας Ελεγκτών και τον Οδηγό Ελέγχου Επενδύσεων. Επίσης υποχρεούνται να παρακολουθούν τα προγράµµατα εκπαίδευσης στα οποία καλούνται να συµµετάσχουν.

Η αµοιβή των ελεγκτών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων προβλέπεται σε κανονιστικές αποφάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 25, 80 παρ. 3 και 85 παρ. 17 του νόμου 4399/2016.

Για τα μέλη του Μητρώου Ελεγκτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 3 του Ν. 3213/2003 (Α΄ 309) σύμφωνα με το άρθρο 229 του Ν. 4281/2014.

 

4.  Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για ένταξη στο ΕΜΠΕ

 

 

Μετά από τη δηµόσια πρόσκληση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προς κάθε ενδιαφερόμενο που έχει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα του άρθρου 2 του παρόντος, οι υποψήφιοι προς ένταξη στο ΕΜΠΕ, υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήµατά τους µέσω της σχετικής εφαρµογής του ΠΣΚΕ, το οποίο είναι προσβάσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr.

 

Για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά ως χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστηµα για τη δράση «Μητρώο Αξιολογητών- Ελεγκτών Επενδυτικού Νόµου», οπότε και θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email) που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους, τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστηµα.

Κατόπιν, θα πρέπει να συµπληρώσουν στη σχετική εφαρµογή (Αίτηση υποψηφιότητας για ΕΜΠΕ) τα στοιχεία της αίτησης και να καταχωρήσουν σε ηλεκτρονική µορφή τα έγγραφα που πιστοποιούν τις προϋποθέσεις ένταξης και τα προσόντα αυτών. (Τα έγγραφα καταχωρούνται

µετά από ψηφιοποίηση – σάρωση των επικυρωμένων πρωτότυπων εγγράφων και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της ηλεκτρονικής αίτησης).

 

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα εξής δικαιολογητικά:

 

 

 ΓΕΝΙ ΚΑ ΔΙ ΚΑ ΙΟΛ ΟΓΗ ΤΙ ΚΑ (απαραίτητα - δεν βαθμολογούνται)

 

 

 1. Αίτηση (υποβάλλεται ηλεκτρονικά και λαμβάνει μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής).

 

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

 

 1. Αντίγραφο των δύο όψεων της Ταυτότητας ή αντίγραφο του διαβατηρίου.

 

 1. Επικυρωμένοι Τίτλοι Σπουδών και πράξεις αναγνώρισης του ∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ για την ισοτιµία για τους τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν σε σχολές της αλλοδαπής
 2. Στοιχεία τεκμηρίωσης ικανότητας χρήσης Η/Υ όπως:

 

 • Βεβαίωση από φορέα ο οποίος απασχολεί ή έχει απασχολήσει τον υποψήφιο για την εμπειρία σε εφαρµογές που χειρίζεται.
 • Βεβαιώσεις για τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων λόγω συμμετοχής σε Μητρώα Αξιολογητών ή Ελεγκτών άλλων καθεστώτων
 • Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς που πιστοποιούνται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ή τίτλοι σπουδών τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας Πληροφορικής, ή τίτλοι σπουδών πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης από την αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοί τους έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον µαθήµατα (υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή) Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ.
 1. Βεβαίωση μέλους του ΟΕΕ ή ΤΕΕ εφ’ όσον απαιτείται

 

 1. Βεβαίωση του ΟΕΕ ή ΤΕΕ ότι ο υποψήφιος δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα εφ’ όσον είναι εγγεγραμμένα μέλη
 2. Για τους δημοσίους υπαλλήλους απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από την Υπηρεσία τους όπου θα αναφέρεται ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για τα παραπτώματα που αφορούν στις προϋποθέσεις υποψηφιότητας.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη, µε την οποία βεβαιώνεται ότι

 

 • όλα τα στοιχεία που ο ενδιαφερόµενος έχει υποβάλει ηλεκτρονικά είναι πραγµατικά, έγκυρα και ακριβή,
 • έχει στη διάθεσή του τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και ότι θα τα προσκομίσει εάν του ζητηθούν,
 • δεν υπάρχει σε βάρος του καταδίκη, εκκρεµοδικία, πειθαρχική ποινή ή δίωξη,

 

 • έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεων καθώς και του έργου που θα αναλάβει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

 

Υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ΟΛΑ τα παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές.

 

 

 

 ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (βαθμολογούνται, βλέπε παράγραφο 5 της παρούσας)

 

 

 1. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη σχετική εμπειρία του ενδιαφερόμενου σε αντικείμενα συναφή με την αξιολόγηση, τον έλεγχο, την κατάρτιση, τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ή την παρακολούθηση των Αναπτυξιακών Νόμων ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια τα στοιχεία βαθμολόγησης στα κριτήρια α και β του πίνακα βαθμολογίας που περιλαμβάνεται στο σημείο 5 της παρούσας.

Ενδεικτικά, δικαιολογητικά εμπειρίας, τα οποία θα εξετασθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών του άρθρου 26 του ν.4399/2016, αποτελούν:

 • Συμβάσεις ή αποφάσεις ανάθεσης στον ενδιαφερόμενο έργου σχετικού με την απαιτούμενη εμπειρία
 • Βεβαίωση από το φορέα στον οποίο ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν με σχέση μισθωτού ή με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση έργου σχετικού με την κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών ή τον σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση ή υλοποίηση ή παρακολούθηση επενδυτικών ή άλλων κοινοτικών προγραμμάτων ή για τα έτη εμπειρίας στο προαναφερόμενο αντικείμενο.

 

 1. Δικαιολογητικά Εργασιακής Εμπειρίας από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια τα στοιχεία βαθμολόγησης στο κριτήριο γ του πίνακα βαθμολογίας που περιλαμβάνεται στο σημείο 5 της παρούσας.

Ενδεικτικά δικαιολογητικά εμπειρίας, τα οποία θα εξετασθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών του άρθρου 26 του ν.4399/2016, αποτελούν:

 • Συμβάσεις ή αποφάσεις ανάθεσης στον ενδιαφερόμενο έργου σχετικού με την απαιτούμενη εμπειρία.
 • Βεβαιώσεις από το φορέα στον οποίο ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν με σχέση μισθωτού ή με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση έργου σχετικού με την απαιτούμενη εμπειρία ή για τα έτη εμπειρίας στην υλοποίηση, διαχείριση ή επίβλεψη επενδυτικών και τεχνικών έργων.
 • Βεβαίωση από το φορέα στον οποίο ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν με σχέση μισθωτού ή με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τα έτη ελεγκτικής - λογιστικής εμπειρίας ή για τα έτη εμπειρίας ως επιβλέπων μηχανικός.
 • Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο αριθμός υπογεγραμμένων αδειών τεχνικών έργων ή ο αριθμός υπογεγραμμένων σχεδίων τεχνικών έργων (δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των ανωτέρω αδειών) ή εργολαβίες έργων.

 

 1. Πιστοποιητικό μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 

 

 1. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας (όπως πτυχίο

«First Certificate in English», «DELF B2», «GOETHE ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe» ή ισοδύναµο). Η καλή γνώση πιστοποιείται και με τίτλο σπουδών αλλοδαπής.

 

 1. Οι βεβαιώσεις που απαιτούνται από την υπηρεσία ή το φορέα του ενδιαφερόμενου μπορούν να αποτυπώνονται σε ένα έντυπο. Μετά την υποβολή της αίτησης και µέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης αυτής ο ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να υποβάλει νέα αίτηση ή να τροποποιήσει τα στοιχεία αυτής.

 

5. Επιλογή Ελεγκτών Μητρώου.

 

 

 1. Τα προσόντα κάθε ενδιαφερόµενου βαθµολογούνται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΒΑΘΜΟΙ

α

Τεκμηριωμένη εμπειρία συμμετοχής στην αξιολόγηση, στον έλεγχο, στην κατάρτιση, τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την υλοποίηση ή την παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων

0-3

 

Αριθμός επενδυτικών σχεδίων

1-10

1

11-20

2

21 και άνω

3

β

Προϋπολογισμός  ανώτατου ύψους επενδυτικού σχεδίου για το οποίο τεκμηριώνεται εμπειρία συμμετοχής κατά το κριτήριο α.

 

0-2

 

Προϋπολογισμός         επενδυτικού σχεδίου

0-25.000€

0

25.001€-300.000€

1

300.001€ και άνω

2

γ

Συνολική               αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία συναφή με τον τίτλο σπουδών

 

0-4

 

Έτη εμπειρίας

0 έως 1

0

 

 

1 έως 3

1

 

 

3 έως 10

3

 

 

10 και άνω

4

 

δ

Μεταπτυχιακές σπουδές

0-3

 

Δεν υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος

0

 

Μεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών  κατεύθυνσης  άλλης εκτός οικονομικής ή τεχνολογικής

1

 

Μεταπτυχιακός      τίτλος     σπουδών     επιπέδου     MSc οικονομικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης

2

 

Δύο μεταπτυχιακοί τίτλοι επιπέδου MSc εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον οικονομικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης ή διδακτορικό στις προαναφερόμενες κατευθύνσεις.

3

ε

Γνώση αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

0-1

 

Δεν τεκμηριώνεται γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

0

 

Τεκμηριώνεται καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας («First Certificate in English»,

«DELF B2», «GOETHE ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe» ή ισοδύναµο).

1

 

 

 

 1. Για την εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών του αναπτυξιακού νόµου (ΕΜΠΕ), ο υποψήφιος θα πρέπει βάσει των προσόντων του να συγκεντρώνει τουλάχιστον ένα (1) βαθμό στα προσόντα που αναφέρονται στο σημείο γ της ανωτέρω παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους ελάχιστους όρους συµµετοχής, όπως αυτοί αναφέρονται στη παράγραφο της παρούσας πρόσκλησης.

 

 1. Η Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών του άρθρου 26 του ν.4399/2016, στη συνέχεια
 • εξετάζει τις αιτήσεις των υποψήφιων ελεγκτών,

 

 • δύναται να ζητήσει από τους υποψήφιους επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία,

 

 • καταρτίζει πίνακα φθίνουσας βαθμολογικής κατάταξης των υποψηφίων βάσει των ανωτέρω προσόντων τους και
 • εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εγγράφονται στο ΕΜΠΕ οι επιτυχόντες υποψήφιοι με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού τριακόσια (300), ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 ν. 4399/2016.

 

Η κατάταξη και η επιλογή μέχρι του αριθμού τριακόσια (300) μπορεί να πραγματοποιηθεί στη βάση διακριτών κατηγοριών όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2, ήτοι

 

 • οικονομικής κατεύθυνσης (όπως οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων και συναφή),
 • τεχνολογικής κατεύθυνσης,
 • Θετικής Κατεύθυνσης ( Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Πληροφορικοί κλπ)

 

 

 1. Οι υποψήφιοι που θα εγγραφούν στο ΕΜΠΕ, θα κληθούν στη συνέχεια από την Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων:

 

 

 • να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικά με τις διαδικασίες του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (όπως ο σχεδιασμός της οικονομοτεχνικής μελέτης, μελέτη των κριτηρίων, βαθμός ανταγωνιστικότητας της προτεινόμενης επένδυσης, κοστολόγηση κλπ), το οποίο εκτός από το θεωρητικό θα περιλαμβάνει και πρακτικό μέρος (εξοικείωση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων με παραδείγματα αξιολόγησης διαφόρων κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων «καθεστώτων ενισχύσεων»)
 • να αξιολογηθούν με δοκιμασία επάρκειας, με φυσική παρουσία, για την πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης του θεσμικού πλαισίου των Αναπτυξιακών Νόμων και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.
 • να συμμετάσχουν σε δύο όργανα ελέγχου επενδύσεων, ως εκπαιδευόμενοι.

 

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών του άρθρου 26 ν. 4399/2016 δύναται να εισηγηθεί προς τον Υπουργό τη διαγραφή τους από το ΕΜΠΕ με κριτήριο την μη επιτυχή συμμετοχή τους στις ανωτέρω δράσεις.

 

 1. Σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 11 και την παρ 4 του άρθρου 7 του ΠΔ 33/2011 οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν κατά τα ανωτέρω, εάν δεν κατέχουν ήδη θέση δημοσίου υπαλλήλου, καλούνται πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους να δώσουν αρμοδίως τον παρακάτω όρκο ή διαβεβαίωση: «Ορκίζομαι (ή διαβεβαιώνω) ότι θα εκτελώ τα καθήκοντά μου σύμφωνα με τον νόμο και θα φέρω σε πέρας το έργο που μου ανατίθεται ευσυνείδητα, αδέκαστα και απροσωπόληπτα».

Μετά την ορκωμοσία ή διαβεβαίωση οι ενδιαφερόμενοι υπογράφουν  σχετικό πρακτικό. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το δημόσιο.

 

 1. Όσοι εκ των υποψηφίων πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής στο ΕΜΠΕ και δεν περιληφθούν στην απόφαση επιλογής, λόγω συμπλήρωσης του αναγκαίου αριθμού των δυναμένων να εγγραφούν, διατηρούν τη σειρά προτεραιότητας μέχρι και τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την αρχική έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

Από το εν δυνάμει Μητρώο Ελεγκτών θα επιλέγονται στη περίπτωση περαιτέρω αύξησης του αριθμού των μελών του ΕΜΠΕ ή συμπλήρωσης λόγω ενδεχόμενων διαγραφών.

 

6.  Προθεσµία υποβολής αιτήσεων

 

 

Οι αιτήσεις  θα  υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά από 3 Οκτωβρίου 2016 µέχρι και

17 Οκτωβρίου 2016, ώρα 15:00. Η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση ψηφ ιακά υπ ογ εγραμ μέν η  και τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή έως την ανωτέρω αποκλειστική προθεσµία. Εµπρόθεσµες θα είναι οι αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν στο ΠΣΚΕ µέχρι την ως άνω ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας.

 

7.  Πληροφορίες

 

 

 • Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται (εργάσιµες ηµέρες από 9:00 µέχρι 15:00) στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων στα τηλέφωνα: 210 3258800 –
 • Για τεχνικά προβλήµατα που αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Help Desk του Πληροφοριακού Συστήµατος στο τηλέφωνο: 210 87.940 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόµου (www.ependyseis.gr) υπάρχουν Οδηγίες για την εγγραφή χρήστη στο ΠΣΚΕ και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης καθώς και σχετικά Υποδείγµατα.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:

 

 1. Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Σταθάκη
 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Θ. Λαμπριανίδη
 3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή κ. Π.Λαμπρινού
 4. Διεύθυνση Έγκρισης & Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
  • Τμήμα Αξιολόγησης
  • Τμήμα Ελέγχου
  • Τμήμα Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
  • Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
  • Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης
  • Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top