Σημαντική παρέμβαση ΤΕΕ για τις σπουδές μηχανικών και αποδοχή από τον Υπουργό Παιδείας κατά τη συζήτηση στη Βουλή για το Ν/Σ «΄Ιδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

Παρέμβαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» έκαναν νωρίτερα σήμερα εκ μέρους του ΤΕΕ ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιώργος Στασινός και η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, καθ. ΕΜΠ, Τώνια Μοροπούλου.

Το ΤΕΕ προέβαλλε την διαφοροποίηση στα επίπεδα τεχνικής ευθύνης μεταξύ διπλωματούχων και πτυχιούχων μηχανικών και έδωσε έμφαση στην απεικόνιση της διαφοροποίησης και στις ονομασίες των τίτλων σπουδών που απονέμονται, με βάση και την ευρωπαϊκή κλίμακα προσόντων, κάτι που έγινε δεκτό και από τον Υπουργό Παιδείας.


Όπως αναλύθηκε διεξοδικά, η Διοικούσα  Επιτροπή του ΤΕΕ έχει επανειλημμένα εκφράσει το αίτημα του επιμελητηρίου, η λειτουργία νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, πόσο μάλλον Πανεπιστημίων όπως το υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, να στηρίζονται σε μια τεκμηριωμένη ανάλυση των αναγκών άσκησης του επαγγέλματος και σε αυτή τη βάση να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του.

Ειδικότερα, για την απαραίτητη διάρθρωση της πυραμίδας των τεχνικών επαγγελμάτων η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ έχει και πρόσφατα ρητά διατυπώσει την αναγκαιότητα της διαβάθμισης των εκπαιδευτικών επιπέδων, ώστε να διαβαθμίζεται ανάλογα και η τεχνική ευθύνη. Συναφώς, η επιλογή παροχής 2ετούς επαγγελματικής εκπαίδευσης πρέπει να διατηρηθεί στο νόμο, πάντα  σε συνεννόηση με το ΤΕΕ.

Στη βάση αυτή, η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ ενέκρινε την καταρχήν «δημιουργία τμήματος πτυχιούχων ΤΕΙ στο ΤΕΕ – σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν. 1486/84-,  όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4233/2014.»

Η ψήφιση του Ν.4485/17 για την «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης» με την αναγνώριση των ενιαίων 5ετών σπουδών των Μηχανικών ως επιπέδου Integrated Master, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του ΤΕΕ, «αποτελεί πάγιο αίτημα του ΤΕΕ, των πολυτεχνείων και πολυτεχνικών σχολών της Χώρας τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον, συνιστά  θεσμική παρέμβαση αναγνώρισης των σπουδών των μηχανικών στην κατεύθυνση αυτή» και αποτελεί κλειδί για τη διαβάθμιση τεχνικής ευθύνης μεταξύ των διπλωματούχων μηχανικών που στην ανώτατη βαθμίδα τεχνικής ευθύνης εκπονούν μελέτες, κάνουν επιβλέψεις και διαχειρίζονται ολοκληρωμένα έργα και εφαρμογές, και των πτυχιούχων ΤΕΙ, οι οποίοι μπορούν να μετέχουν σε ομάδες μελέτης, επίβλεψης και έχουν το δικαίωμα εφαρμογών.

Η θέση της Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ που σήμερα ερείδεται και στην αναγνώριση των ενιαίων 5ετών σπουδών των Πολυτεχνείων, έχει ήδη διαμορφώσει και το τοπίο στο πλαίσιο του υπό θέσπιση ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών. Άλλωστε, η απάντηση του Υπουργού Παιδείας σε σχετική ερώτησή είναι σαφής και δεν επιτρέπει οποιαδήποτε παρανόηση.

Το επίπεδο τεχνικής ευθύνης κατά την άσκηση του επαγγέλματος των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων 4ετών σπουδών του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι διαφορετικό. Όμως, η ταύτιση των γνωστικών αντικειμένων των τίτλων διπλωματούχων μηχανικών και των Τμημάτων του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υποδεικνύει λογική διάσπασης των σπουδών και μάλιστα σε μια εποχή που η συνθήκη της Bologna  έχει τροποποιηθεί και δεν απαιτεί 2 κύκλους σπουδών.

Με το σκεπτικό ότι σε κάθε γνωστικό αντικείμενο ειδικότητας μηχανικών πρέπει να αντιστοιχεί ένας τίτλος σπουδών, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ θεωρεί απαραίτητο οι τίτλοι των Τμημάτων του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να φέρουν επεξηγηματικό τίτλο, σε επίρρωση της ως άνω τοποθέτησης για τη διαβάθμιση της τεχνικής ευθύνης κατά την άσκηση του επαγγέλματος:

  • Διπλωματούχοι Μηχανικοί, ενιαίων 5ετών σπουδών, 7ο επίπεδο ευρωπαϊκής κλίμακας προσόντων.
  • Πτυχιούχοι Μηχανικοί 4ετών σπουδών, 6ο επίπεδο ευρωπαϊκής κλίμακας προσόντων.

Επίσης η Διοικούσα  Επιτροπή του ΤΕΕ:

  • πάγια υπογραμμίζει την ανάγκη από κοινού υποστήριξης της Παιδείας και του επαγγέλματος του Μηχανικού και προασπίζεται το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Πόσο μάλλον σήμερα, σε χαλεπούς καιρούς.
  • Αισθάνεται όμως υποχρεωμένη να υπογραμμίσει ότι, η αναγόρευση των ΑΤΕΙ σε Πανεπιστημιακού επιπέδου, με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πρέπει να διασφαλίζεται με όλους τους ελέγχους όλων των κριτηρίων ποιότητας που αντιστοιχούν διεθνώς στα Πανεπιστήμια (universitas).
  • Θεωρεί ότι ο Υπουργός Παιδείας θα πρέπει να λάβει υπόψη του αυτές τις θέσεις του ΤΕΕ προκειμένου, με τις απαραίτητες τροπολογίες που θα καταθέσει,  να καταστήσει συμβατές, διαχρονικά, τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ο ίδιος έχει θεσπίσει και οι οποίες θα διασφαλίσουν την ενότητα του τεχνικού κόσμου.

Επίσης το ΤΕΕ ζήτησε τροποποίηση και του άρθρου 29 του νομοσχεδίου ώστε να συνάδει με τα θέματα που περιλαμβάνονται στην τοποθέτηση του ΤΕΕ.

Η ανωτέρω τοποθέτηση βασίζεται στην απόφαση που έλαβε η Διοικούσα  Επιτροπή του  ΤΕΕ κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση της 28/1/2018, αφού έλαβε υπόψη της το προς ψήφιση σχέδιο νόμου που ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΘ, με τίτλο «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις», την απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στην 1η τακτική συνεδρίαση της 10.06.2017 για την «Παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών», και την από 25.07.2017 απόφασή της με αρ.  Α37/Σ26/2017 για το «Νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», μετά από  εισήγηση του Προέδρου ΤΕΕ Γ. Στασινού και της Προέδρου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Αντ. Μοροπούλου, και τη συζήτηση που ακολούθησε.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνα και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου αφού άκουσε την τοποθέτηση του ΤΕΕ και το κείμενο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων δήλωσε κατά την τοποθέτησή του ότι την κάνει συνολικά δεκτή με την διατύπωσή της.

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top