Αθήνα, 18.09.2017

Αρ. Πρωτ.: 176

ΠΡΟΣ:  κ. Παναγιωτη Καμμένο, Υπουργό Εθνικής Άμυνας

            Μεσογείων 229, ΤΚ 15561, Χολαργός

 

ΘΕΜΑ:  Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού και Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας –  Απαράδεκτος αποκλεισμός των Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων & Τμημάτων

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στο νέο προτεινόμενο οργανόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποκλείονται από τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί.

 

Οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί  έχουν όλες τις γνώσεις και το υπόβαθρο με μεγάλο αριθμό αντίστοιχων μαθημάτων στις σχολές τους αλλά και από το θεσμοθετημένο επαγγελματικό και επιστημονικό αντικείμενο τους, στους τομείς των οδικών υποδομών, των υδραυλικών έργων, των κατασκευών και οικοδομικών έργων, ώστε να μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στο σύνολο των Διευθύνσεων ή των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου.

 

Εξάλλου διαχρονικά η πολιτεία αναγνωρίζει τις δυνατότητες των διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στα πιο πάνω αντικείμενα, χορηγώντας τους μέσω της  Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15), μελετητικά ή εργοληπτικά πτυχία στα αντίστοιχα αντικείμενα.

 

Μια τέτοια ενέργεια, να εξαιρούνται οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι  Τοπογράφοι Μηχανικοί από την δυνατότητα, προαγωγής τους σε θέσεις ευθύνης του υπουργείου θα ήταν πέρα από αδικαιολόγητη και αναιτιολόγητη και άδικη, αβάσιμη και καταχρηστική και θα έθιγε τόσο τα επαγγελματικά και επιστημονικά δικαιώματα και την δυνατότητα απασχόλησής τους, όσο και την ίδια την δομή της δημόσιας διοίκησης και του θεσμού του δημοσίου υπαλλήλου.

 

Για αυτό σας ζητάμε να μην αποκλείονται οι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί  από τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και ως εκ τούτου ζητούμε την διόρθωσή του οργανογράμματος και την συμπλήρωσή του και με την ειδικότητα των Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών στις θέσεις Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, που προβλέπεται η κάλυψή τους από θέσεις ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

 

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα σημεία τα οποία μας έχουν επισημάνει συνάδελφοι μας:

 

 1. Στο οργανόγραμμα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) ζητούμε να συμπεριληφθεί η ειδικότητα του ΠΕ Αγρονόμου, Τοπογράφου Μηχανικού.

 

     Στις θέσεις ευθύνης των Διευθύνσεων & Τμημάτων:

 • ΥΠΕΠΑ/Διεύθυνση Μελετών
 • ΥΠΕΠΑ/Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Τυποποίησης
 • ΥΠΕΠΑ/Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Έργων
 • ΥΠΕΠΑ/Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Μελετών
 • ΥΠΕΠΑ/Διεύθυνση 1ης Υπηρεσίας Επίβλεψης Κατασκευής Έργων
 • 350 ΠΚΒ/11η ΜΚΒ/ Τμήμα Εγκαταστάσεων
 • 206 ΠΑΥ/Τμήμα Ανάθεσης Μελετών Έργων σε Εξωτερικούς Μελετητές

 

Στις ανωτέρω διευθύνσεις και τμήματα έχουν προβλεφθεί οι ειδικότητες ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  Πολιτικού, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Υπολογιστών, Χημικού Μηχανικού και ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και όχι η ειδικότητα του ΠΕ Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, γεγονός παράλογο από τη στιγμή που δεν υπάρχει κοινός τόπος αντικειμένου των παραπάνω ειδικοτήτων, το οποίο να μην αποτελεί και πεδίο της ειδικότητας του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Επιπροσθέτως στο σύνολο των θέσεων ευθύνης δεν υπάρχει η αναφορά «εν ελλείψει Π.Ε., τοποθετείται Τ.Ε.».

 

 1. Στη θέση ευθύνης του Τμήματος Περιουσίας-Χωροταξίας της Διεύθυνσης Υποδομών (ΓΕΑ/Γ2), να αφαιρεθεί η ειδικότητα του ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, καθόσον το αντικείμενο του τμήματος είναι καθαρά Τοπογραφικού Αντικειμένου (κτηματολόγιο, απαλλοτριώσεις, επιτάξεις, διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων κλπ).

 

 1. Στη θέση ευθύνης του Τμήματος Τοπογραφικών Μελετών της Διεύθυνσης Μελετών της ΥΠΕΠΑ, να αφαιρεθεί η ειδικότητα του ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού, καθόσον το αντικείμενο του τμήματος είναι καθαρά Τοπογραφικού Αντικειμένου (τοπογραφικές μετρήσεις πεδίου) και η ειδικότητα του ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού είναι εντελώς ασύμβατη.

 

 1. Στην Υδρογραφική Υπηρεσία έχουμε εντοπίσει στις παρακάτω Διευθύνσεις ή Τμήματα, αντίστοιχα ζητήματα:

 

 • Υδρογραφική Υπηρεσία / Δ/ΥΔΡ-ΩΚ / Τμήμα Συνεργείων, Συσκευών και Οργάνων
 • Υδρογραφική Υπηρεσία / ΔΧΑΡΤ Διεύθυνση Χαρτογραφίας
 • Υδρογραφική Υπηρεσία / Δ/ΑΣΦΝ / Τμήμα Γνωμοδότησης Τεχνικών Έργων Λιμένων – Υδατοκαλλιεργειών -Αιολικών Πάρκων

 

 

Κύριε Υπουργέ, επειδή όλα τα παραπάνω είναι κρίσιμα για τους συναδέλφους μας που υπηρετούν στο Υπουργείο σας, αλλά και συνολικά για τον τεχνικό κόσμο που επιζητά την διασφάλιση της ποιότητας τόσο στις μελέτες όσο και στα έργα του δημοσίου, σας ζητούμε να σας συναντήσουμε για να σας παραθέσουμε τις απόψεις μας και να συμβάλουμε και εμείς από την πλευρά μας στην διαμόρφωση του νέου Οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού και Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Τουρλάκης

       

 

 

 

 

Κοινοποίηση

 1. κ. Καλλιόπη Παπαλεωνίδα, Ειδική Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
 2. κ. Γεώργιο Στασινό, Πρόεδρο Τ.Ε.Ε.
 3. κ. Παναγιώτη Μούζιο, Πρόεδρο Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

Αθήνα, 18.09.2017

Αρ. Πρωτ.: 175

 

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση επιτροπών ενστάσεων σε δήμους της Αττικής

 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

 

σας ενημερώνουμε ότι η Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση  Α.Ε. ζήτησε τη συνδρομή του Συλλόγου για τη στελέχωση των επιτροπών ενστάσεων Κτηματολογίου σε Ο.Τ.Α. του Νομού Αττικής.

Συγκεκριμένα ζητάει την υπόδειξη από το Σύλλογο μας Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία, οι οποίοι θα ορισθούν ως μέλη τακτικά και αναπληρωματικά στις νέες Επιτροπές Ενστάσεων. Συνάδελφοι που συμμετέχουν ήδη σε αντίστοιχες επιτροπές, εφόσον έχουν εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό πινακίων δεν μπορούν να συμμετέχουν.

 

Οι Επιτροπές Ενστάσεων που θα συγκροτηθούν είναι οι τελευταίες για τον Νομό Αττικής.

 

Προς ενημέρωσης σας, στις επιτροπές μειώθηκαν στο μισό οι υποθέσεις ανά πινάκιο εκδίκασης. Συγκεκριμένα 10 υποθέσεις ανά πινάκιο την ημέρα, με μέγιστες 7 συνεδριάσεις τον μήνα και 50 πινάκια τον χρόνο. Η αμοιβή για την συμμετοχή είναι 40 ευρώ ανά συνεδρίαση.

 

Όσον αφορά την συμμετοχή συναδέλφων Δημοσίων Υπαλλήλων αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την επαναφορά της αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις επιτροπές. Οι περιορισμοί για την συμμετοχή τους είναι η συμμετοχή σε 5 συνεδριάσεις τον μήνα, χωρίς όμως περιορισμό για τα πινάκια τον χρόνο.

 

Κατόπιν τούτου η Διοίκηση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. καλεί όποιο συνάδελφο επιθυμεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του μέχρι και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00.

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει με την αποστολή email στη διεύθυνση  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Κατά την εκδήλωση θα πρέπει να δίδονται πέραν του Ονοματεπώνυμου και του Πατρώνυμου, ο αριθμός μητρώου Τ.Ε.Ε. και τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου (Διεύθυνση – Τηλέφωνο).

 

Η ανάδειξη των συναδέλφων που θα προταθούν να στελεχώσουν τις επιτροπές και η σειρά επιλογής τους θα προκύψουν από κλήρωση που θα διενεργηθεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

Στην κλήρωση δύναται να παρευρεθεί όποιος συνάδελφος το επιθυμεί. Από το Σύλλογο θα σταλούν στην ΕΚΧΑ Α.Ε. οι συνάδελφοι που θα κληρωθούν με σειρά προτεραιότητας.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι συνάδελφοι μας που εργάζονται στην ΕΚΧΑ Α.Ε., τα μέλη του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ., καθώς και οι συνάδελφοι που με οιαδήποτε σχέση εργάσθηκαν στην εκπόνηση των μελετών κτηματογράφησης των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και συγκεκριμένα τους ΟΤΑ Αγ. Κωνσταντίνου, Αναβύσσου, Καλυβίων – Θορικού, Κερατέας, Κουβαρά, Λαυρεωτικής, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδος.

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

 

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης

Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ

 

 

Σύνταξη καταλόγου διαιτητών 2018 και 2019

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., προκειμένου να προβεί στη σύνταξη του καταλόγου διαιτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 723/1979 «Περί συστάσεως παρά τω Τ.Ε.Ε. μονίμου διαιτησίας», καλεί τα μέλη του Τ.Ε.Ε που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να εγγραφούν στον παραπάνω κατάλογο, να δηλώσουν τούτο γραπτά στο Τ.Ε.Ε μέχρι 15.11.2017.

Στον κατάλογο διαιτητών, ο οποίος θα ισχύσει από 1.1.2018 μέχρι 31.12.2019 και περιλαμβάνει εκατό (100) τουλάχιστον μέλη, έχουν δικαίωμα να εγγραφούν τακτικά ή ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. με ανάλογη εμπειρία και  δεκαπενταετή τουλάχιστον επαγγελματική σταδιοδρομία ως διπλωματούχοι μηχανικοί.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ε., αφού συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο, είτε αυτοπροσώπως είτε με αποστολή, με τους κάτωθι τρόπους:

Μέσω Fax: 2103221772

Ταχυδρομικώς: Νίκης 4, 10563, Αθήνα

μέσω e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για περισσότερες πληροφορίες : Διονυσία Παπακωνσταντίνου, Ειρήνη Δαμιανάκη  τηλ. 2103291604 –5.

Κατεβάστε την αίτηση: tee_prosklisi_diaitites_2018_2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.:

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Α.Τ.Μ.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ 18:00

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ


Α. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ


Β. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

1. ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

-Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ

-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

 Εισηγητής: κος Μόσχος Βογιατζής ΕΚΧΑ Α.Ε.

 

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εισηγητής: κα Φωτεινή Βακαλοπούλου ΕΚΧΑ Α.Ε.

 

3. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

-Ενημέρωση για την κωδικοποίηση των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας που αφορούν τα τοπογραφικά διαγράμματα
Εισηγητής: κος Χρήστος Ζαβρακλής Νομικός Σύμβουλος ΣΔΑΤΜΒΕ

 

Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

 

Το Δ.Σ. του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.

 

 

 

Χορηγός & Υποστηρικτής:


       Αθήνα, 01.08.2017 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 152

 

ΠΡΟΣ    : κα. Χριστιάνα Καλογήρου, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : κ. Γεώργιο Στασινό, Πρόεδρο ΤΕΕ

Επιτρόπος Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπουργείο  Αιγαίου  και  Νησιωτικής  Πολιτικής 

                              κ. Ευστράτιο Μανωλακέλλη, Πρόεδρο  Περιφ. Τμήματος ΒΑ Αιγαίου ΤΕΕ

 

ΘΕΜΑ   : Αίτημα ανάκλησης προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο «Τρισδιάστατη Χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης της πληγείσας περιοχής Βρίσας, από τον σεισμό της Λέσβου στις 12/06/2017».

 

Αξιότιμη Κυρία Περιφερειάρχης,

τις τελευταίες ημέρες ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών έχει γίνει αποδέκτης πλειάδας διαμαρτυριών μελών του σχετικά με την προγραμματική σύμβαση που συνάψατε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Εξετάζοντας το περιεχόμενο της προκήρυξης αδυνατούμε να κατανοήσουμε τον λόγο που αυτή η σύμβαση αποτελεί προγραμματική σύμβαση, πόσο μάλλον από ειδικότητες επιστημόνων που δεν έχουν την αντίστοιχη κατάρτιση για την εκπόνηση του περιγραφόμενου ερευνητικού αντικειμένου.


Subcategories

 

Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.

  

 


 


 

Go to top